Regulamin programu „Young art”

§1. Organizator

Organizatorem programu „Young art” zwanego dalej „Programem” jest Artgeist Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy za numerem KRS: 0000350602, NIP: 7262622485; REGON: 100848543, o kapitale zakładowym w wysokości 6.120.000 złotych,
reprezentowaną przez:
Michała Żylińskiego - Członka Zarządu
Annę Jędrochę – Członka Zarządu
zwana dalej "Organizatorem".

§2. Uczestnicy Programu
 1. Program kierowany jest do wszystkich Twórców, którzy dalej są zwani „Uczestnikami”.
 2. Każdy Uczestnik Programu może przesłać wizualizacje dowolnej liczby swoich Prac.
 3. Za „Prace” uważa się wytwór rąk ludzkich (obrazy, grafiki, zdjęcia itp.)
 4. Za wizualizacje Prac rozumie się przesłanie pliku graficznego umożliwiającego dokonanie oceny przesłanej Pracy przez Organizatora. W przypadku wątpliwości Organizator może prosić o dosłanie dodatkowego materiału pokazującego daną Pracę/Prace.
 5. Propozycje składane w ramach Programu mogą być realizowane oraz zgłaszane do Programu jedynie indywidualnie.
§3. Przedmiot i cel Programu
 1. Celem Programu jest promowanie twórczości Uczestników przez Organizatora za pośrednictwem jego różnych kanałów sprzedażowych (m.in. sklepy internetowe www.bimago.pl oraz www.artgeist.pl).
 2. Wybrane przez Organizatora, po dokonanej ocenie, prace mogą być przez niego wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością oraz w celach promocyjno-reklamowych.
§4. Wymagania, jakie powinna spełniać Praca
 1. Prace zgłaszane do Programu muszą być dziełami samodzielnymi i oryginalnymi.
 2. Wymagania dot. pliku:
  1. Plik: psd, tif, pdf
  2. Rozdzielczość minimum 300dpi; 5000 pikseli
§5. Warunki uczestnictwa w Programie
 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie do Organizatora Prac lub portfolio zawierającego Prace za pośrednictwem strony internetowej i specjalnej zakładki dedykowanej Programowi.
 2. Uczestnik Programu składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Programie w treści załącznika nr 1. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać, a następnie przesłać na adres mailowy Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi Uczestnikami.
§6. Termin i miejsce nadsyłania projektów/propozycji
 1. Program ma charakter nieustający, trwa do odwołania go przez Organizatora.
§7. Kryteria oceny projektów/propozycji
 1. Oceny przesłanych Prac dokonywać będzie Komisja składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych, Prace oceniane będą pod kątem możliwości ich wykorzystania w ramach projektu „Young art”
§8. Wykorzystanie projektu i prawa autorskie
 1. W ciągu 30 dni roboczych od skontaktowania się z Uczestnikiem, autorem wybranej Pracy, Organizator zawrze z nim odrębną umowę dot. Wykorzystania do celów prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej oraz w celach promocyjnych kopii lub zdjęcia Pracy.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Pracy lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
 3. Prace wybrane przez Organizatora zostaną oznaczone nazwą oraz logo programu „Young art”, jak również imieniem i nazwiskiem Uczestnika, jeśli zostaną wykorzystane w postaci pierwotnego, oryginalnego wzoru.
§9. Wynagrodzenie
 1. Za wykorzystanie przez Organizatora przesłanej w ramach Programu Pracy, Uczestnikowi każdorazowo przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% ceny brutto sprzedanego produktu (bez kosztów transportu), przedstawiającego Pracę autorstwa Uczestnika.
 2. Wynagrodzenie, płatne w cyklach miesięcznych za sprzedany produkt/produkty, i będzie przekazywane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe w terminie 10 dni od upływu prawa kupującego do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nadużyć, Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wynagrodzenia do momentu wyjaśnienia sytuacji z Uczestnikiem.
§10. Postanowienia końcowe
 1. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, iż przesłane Prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zgłoszenie pracy w Programie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Uczestnictwo w Programie jest uwarunkowane także wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenia oceny nadesłanych prac.
 3. Współpraca w ramach programu YA będzie mogła dojść do skutku tylko i wyłącznie w przypadku dostarczenia oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach w regulaminie zostaną przekazane w wersji elektronicznej.
 5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z 2006 r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Programie.

Pobierz